Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti BioBloom GmbH

Od 1. septembra 2021

Pôsobnosť

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na nákup a dodanie tovaru od spoločnosti BioBloom GmbH (ďalej len „spoločnosť BioBloom“) svojim zákazníkom.

Spoločnosť BioBloom si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Zákazník je povinný pri objednávke potvrdiť a prijať aktuálne VOP.

Spoločnosť BioBloom vo všeobecnosti neakceptuje odlišné podmienky, a preto nie sú platné, pokiaľ spoločnosť BioBloom s tým písomne alebo e-mailom nesúhlasí pred prijatím objednávky.

Uzatvorenie zmluvy

Zmluvným partnerom je spoločnosť BioBloom GmbH so sídlom v Apetlone a obchodnou adresou Frauenkirchenerstraße 12, 7143 Apetlon, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Eisenstadte, konajúca prostredníctvom konateľky: Elisabeth Denk, konajúca samostatne.

Tel: +43 664 88 74 77 10. E-mail: office@biobloom.at Webová stránka: https://www.biobloom.sk

Právne záväzná kúpna zmluva vznikne medzi zákazníkom a spoločnosťou BioBloom, keď zákazník klikne na tlačidlo „Pokračovať k platbe / zaplatiť (na účet BioBloom GmbH)“ v priebehu procesu objednávania a počas prenosu potvrdenia objednávky alebo zadaním výslovnej objednávky prostredníctvom telefónu alebo e-mailu.

Zákazník berie na vedomie, že môžu nastať prípady, keď nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou BioBloom a zákazníkom, a to najmä ak zákazník objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému spoločnosti BioBloom, pričom v uvedenom prípade je spoločnosť BioBloom oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj po tom, ako zákazník obdržal e-mail potvrdzujúcu jeho objednávku. Spoločnosť BioBloom v takomto prípade informuje zákazníka o tejto skutočnosti. Ku chybne zverejnenej cene môže dôjsť najmä, ak:

  •   cena tovaru je celkom zjavne nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu),
  •   u ceny tovaru je prebytok alebo nedostatok jednej alebo niekoľkých číslic,
  •   zľava na tovar presahuje 50 %, bez toho, aby bol produkt súčasťou špecifickej marketingovej kampane alebo výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom.

Spoločnosť BioBloom upozorňuje, že jeho informačný systém upozorňuje aj pri tovare so zjavne nesprávnou cenou automaticky informáciu, že nejde o zľavnený tovar, resp. o tovar vo výpredaji a podobne. V prípade pochybnosti, či je produkt skutočne zľavnený alebo ide o jasnú chybu v cene, je preto zákazník povinný kontaktovať spoločnosť BioBloom a informáciu o správnosti ceny si overiť.

V prípade chybne zverejnenej ceny spoločnosť BioBloom môže zákazníkovi ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu, pričom v prípade jeho nesúhlasu nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

Text zmluvy (alebo objednávka) obsahuje údaje o zákazníkoch a údaje o zmluve na účely fakturácie, ako aj údaje potrebné na uzavretie kúpnej zmluvy, ktoré sa uchovávajú elektronicky.

Ceny a náklady na dopravu

Predajné ceny ponúkaného tovaru sú platné v čase zadania objednávky a ide o brutto ceny v eurách. Zahŕňajú všetky zákonné dane a poplatky za domáce dodávky.

Tovar sa obvykle dodáva na dodaciu adresu do dvoch (2) a najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od prijatia platby. Prepravu môže zabezpečiť zmluvný partner spoločnosti BioBloom. Doprava bude zabezpečená na dodaciu adresu uvedenú v objednávke (štandardnými poštovými službami alebo kuriérskou službou).

Predajné ceny nezahŕňajú náklady na dopravu a dodanie. Všetky náklady spojené s expedíciou znáša zákazník. Poštovné predstavuje 4,50 až 10 EUR (Slovenská republika a Česká republika) za objednávku v závislosti od hmotnosti tovaru / kusov a množstva práce a času, ktoré sú potrebné pri spracovaní týchto objednávok. Pri objednávke nad 100 EUR je doprava zadarmo.

Platby a preddavky, výhrada vlastníctva

Fakturácia a platba objednaného tovaru bude uskutočnená v eurách a uhradená vopred v priebehu objednávky bankovým prevodom na firemný účet IBAN: AT57 3310 6000 0002 0396, BIC: RLBBAT2E106 alebo platobnou kartou prípadne hotovosťou pracovníkovi kuriérskej spoločnosti pri prevzatí tovaru.

Zľavy pri platbách si vyžadujú osobitnú písomnú dohodu. V prípade omeškania platby, vrátane čiastočných platieb, sú všetky uzatvorené dohody o zľave neplatné. Platby zákazníkom sa považujú za uskutočnené iba vtedy, keď je suma prijatá spoločnosťou BioBloom na jej účet.

V prípade omeškania platby zákazníkom je spoločnosť BioBloom oprávnená požadovať úrok z omeškania v zákonnej výške.

Spoločnosť BioBloom si vyhradzuje právo vlastniť všetok tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny spolu s dodatočnými poplatkami a úrokmi z omeškania. Uplatnenie výhrady vlastníctva sa považuje za odstúpenie od zmluvy, iba ak bolo výslovne vyhlásené. Spoločnosť BioBloom je oprávnená účtovať vzniknuté prepravné a manipulačné poplatky v prípade zadržania tovaru. V prípade nárokov tretích strán na vyhradený tovar, najmä prostredníctvom zablokovania, sa zákazník zaväzuje upozorniť na vlastníctvo spoločnosti BioBloom a okamžite to oznámiť spoločnosti BioBloom. Ak je zákazníkom spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorého bežné podnikanie nezahŕňa obchodovanie s tovarom zakúpeným od spoločnosti BioBloom, nesmie s rezervovaným tovarom nakladať, kým nebude úplne uhradená splatná kúpna cena, najmä nie prostredníctvom predaja, založenia, darovania alebo požičiavania. Zákazník znáša plné riziko za tovar, na ktorý bola uplatnená výhrada vlastníctva, najmä riziko zničenia, straty alebo poškodenia.

Miestom plnenia všetkých nákupov je ústredie spoločnosti BioBloom, ktoré sa nachádza na adrese Tomášikova 12572/50D, 831 04 Bratislava.

Dodacie lehoty a prekážky pri dodávke

Dodacia lehota pre príslušnú objednávku je uvedená v príslušnom potvrdení objednávky a ak nie je uvedené inak, zvyčajne trvá dva až desať pracovných dní v Slovenskej republike a Českej republike. V prípade medzinárodných dodávok sa môže dodacie obdobie zodpovedajúcim spôsobom predĺžiť. Dodacie lehoty sú platné od prijatia platby.

Ak spoločnosť BioBloomnie je z objektívnych dôvodov schopná dodať tovar v požadovanom množstve a/alebo v deklarovanom termíne, ponúkne zákazníkovi alternatívne množstvo a/alebo alternatívny termín dodania. Ak s tým zákazník nebude súhlasiť, má právo odstúpiť od zmluvy.

Spoločnosť v žiadnom prípade neprijíma žiadne objednávky a nedodáva do krajín, v ktorých existujú osobitné regulačné alebo iné právne predpisy, ktoré zakazujú dodanie tovaru do tejto krajiny alebo na ktoré sa vzťahujú osobitné regulačné schválenia.

Akékoľvek zmeny alebo zrušenia objednávok zákazníkom musia byť písomné (vrátane e-mailu). V niektorých prípadoch si spoločnosť BioBloomvyhradzuje právo prijímať vyhlásenia v inej forme.

Dodanie vždy uskutočňujú zamestnanci spoločnosti alebo vhodná dopravná spoločnosť podľa výberu spoločnosti BioBloom. Ak zákazník neprijal tovar podľa dohody (oneskorené prevzatie), spoločnosť BioBloomje oprávnená tovar uskladniť po neúspešnom primeranom oznámení. Spoločnosť BioBloom je zároveň oprávnená trvať na splnení zmluvy alebo odstúpiť od zmluvy po stanovení primeranej dodatočnej lehoty v trvaní najmenej dvoch týždňov a predať tovar inde.

V prípade omeškania s prijatím alebo z iných dôležitých dôvodov, akými sú najmä bankrot zákazníka alebo odmietnutie začatia konkurzného konania pre nedostatku majetku alebo porušenia právnych ustanovení, ako aj z dôvodu omeškania, spoločnosť BioBloom je oprávnená odstúpiť od zmluvy.

V prípade omeškania platby zákazníkom bude spoločnosť BioBloom oslobodená od všetkých ďalších povinností v oblasti plnenia a dodania a je oprávnená zadržať všetky nevybavené dodávky alebo služby a požadovať preddavky alebo záruky alebo zrušiť zmluvu po stanovení primeranej lehoty.

Clá súvisiace s prepravou mimo hraníc EÚ musia byť vyriešené u príslušných colných orgánov.

Prechod nebezpečenstva skazy alebo poškodenia

V prípade osobného prevzatia tovaru zákazníkom prechádzajú práva a nebezpečenstvo skazy alebo poškodenia na zákazníka najneskôr pri odovzdaní po zaplatení.

V prípade dodávky určuje spoločnosť BioBloom druh prepravy a dopravnú trasu. V prípade dodávky, právo použitia a nebezpečenstvo poškodenia prechádza na zákazníka iba pri dodaní tovaru od prepravcu zákazníkovi.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Zákazník, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prijatia tovaru.

Lehota na uplatnenie tohto práva začína dňom, keď zákazník dostane tovar.

Aby bolo možné uplatniť právo na odstúpenie, zákazník musí informovať spoločnosť BioBloomjasným vyhlásením (napr. Listom zaslaným poštou alebo e-mailom) o rozhodnutí odstúpiť od príslušnej zmluvy. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, aby zákazník predložil dôkaz, že zaslal oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie pred uplynutím tejto lehoty.

Ak zákazník odstúpi od zmluvy, spoločnosť BioBloom je povinná bez meškania a najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia oznámenia o odstúpení spoločnosti BioBloom uhradiť všetky platby, ktoré dostala od zákazníka, vrátane prepravných nákladov. Táto úhrada bude vykonaná rovnakým spôsobom platby, aký použil zákazník pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa výslovne nedohodlo inak; Zákazníkovi za žiadnych okolností nebudú účtované poplatky.

Ak zákazník prijal tovar, je povinný ho vrátiť spoločnosti bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď zákazník informoval spoločnosť o svojom odstúpení od zmluvy. Táto lehota sa považuje za dodržanú, ak zákazník preukáže, že tovar bol odoslaný do 14 dní. Náklady priamo spojené s vrátením tovaru znáša zákazník.

V prípade odstúpenia od zmluvy má spoločnosť právo odložiť vrátenie platby, až kým spoločnosť nedostane tovar späť alebo kým zákazník nepreukáže, že bol tovar vrátený, podľa toho, ktorá z týchto okolností nastane skôr.

Záruka

Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru zákazníkom.

Záväzky, ako je použiteľnosť alebo osobitné vlastnosti tovaru alebo vyhlásenia zamestnancov spoločnosti BioBloom, nie sú záväzné a nepredstavujú výslovné uistenie o určitých vlastnostiach.

Nároky na záruku závisia od skutočnosti, že vady sú spoločnosti BioBloom okamžite nahlásené, a to zistiteľné vady ihneď po prevzatí, skryté vady po zistení a s predložením tovaru a originálnej faktúry.

Nárok na záruku je v každom prípade obmedzený na kúpnu cenu dodaného a chybného tovaru.

Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Spoločnosť BioBloom  je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Zákazník by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.  Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu výrobku, alebo ak sa vada týka len súčasti výrobku, výmenu súčasti, ak tým spoločnosti BioBloom nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Spoločnosť BioBloom môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný výrobok za bezvadný, ak to zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať ako výrobok bez vady, má zákazník právo na výmenu výrobku alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád výrobok riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u spoločnosti BioBloom, na adrese jej sídla.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčasti, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Z dôvodu rôznosti vkusu, komerčne pravidelné alebo menšie odchýlky od kvality, množstva, farby, veľkosti, hmotnosti, zariadenia alebo dizajnu, ktoré sú technicky spôsobené, nepredstavujú vadu, ani neplnenie zmluvy. Najmä je potrebné poznamenať, že výrobky sú prírodné, ktoré sa môžu nevyhnutne meniť z jednej šarže na druhú vo vôni, vzhľade a zložení.

Spoločnosť BioBloom nezodpovedá za chuť, farbu, materiál a vzor zhody alebo iné vlastnosti objednaného tovaru. To isté platí pre tovar objednaný podľa vzoriek, pokiaľ odchýlka je v rámci obchodných a technických zvyklosti.

Po ochutnaní, spotrebe alebo začatí spracovania tovaru je záruka vylúčená.

Pokiaľ právne predpisy neustanovujú inak, vylučuje sa tým každá zodpovednosť za poskytnutie náhrady v prípade následných škôd alebo strát a akýchkoľvek iných škôd alebo strát na majetku, finančných strát a strát, ktoré vzniknú tretím stranám.

Elektronické spracovanie údajov o zákazníkoch

Zákazník uskutočnením registrácie súhlasí s tým, že osobné údaje uvedené v kúpnej zmluve a poskytnuté ním v čase registrácie alebo objednávky sa uchovávajú a spracúvajú v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. Tieto údaje sa v potrebnom rozsahu používajú na splnenie zákonných požiadaviek, spracovanie platobných transakcií, starostlivosť o zákazníka a marketingové účely. Zákazník sa ďalej zaväzuje prijímať od spoločnosti BioBloom elektronickú poštu (napríklad e-mailom) na reklamné účely. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať e-mailom na adresu biobloom@biobloom.sk.

Rôzne

Ak sú jednotlivé ustanovenia zmluvy alebo tieto všeobecné obchodné podmienky neplatné, nevedie to k neplatnosti celej zmluvy alebo celých všeobecných obchodných podmienok. Zostávajúci zmluvný obsah alebo zostávajúce všeobecné podmienky zostávajú nezmenené.

Miestom plnenia spoločnosti BioBloom a zákazníka je sídlo spoločnosti.

Slovenské právo sa uplatňuje na všetky spory vyplývajúce zo zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou, s vylúčením pravidiel medzinárodného kolízneho práva a vylúčením Dohovoru OSN o predaji tovaru.

O všetkých sporoch, ktoré vzniknú v súvislosti so zmluvným vzťahom, má výlučnú právomoc príslušný súd v sídle spoločnosti. Toto nemá vplyv na povinné kontaktné právne miesta pre spotrebiteľov.