Ochrana osobných údajov

Ďakujeme za váš záujem o našu spoločnosť. Ochrana údajov má pre manažment spoločnosti BioBloom GmbH a GreenNow s.r.o. obzvlášť vysokú prioritu. Webovú stránku BioBloom GmbH a GreenNow s.r.o. je možné používať bez poskytovania osobných údajov. Ak však chce dotknutá osoba využívať špeciálne služby našej spoločnosti prostredníctvom našej webovej stránky, je nevyhnutné spracúvať jej osobné údaje. Pokiaľ je spracovanie osobných údajov nevyhnutné a neexistuje žiadny právny základ pre takéto spracovanie, spravidla získavame súhlas dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov, napríklad mena, adresy, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla dotknutej osoby, sa vždy vykonáva v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a v súlade s predpismi o ochrane údajov platnými pre spoločnosti BioBloom GmbH a GreenNow s.r.o., ktoré platia pre každú krajinu. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov by naše spoločnosti chceli informovať verejnosť o type, rozsahu a účele osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, používame a spracúvame. Dotknuté osoby sú navyše informované o svojich právach prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov.

Ako prevádzkovateľ zaviedol BioBloom GmbH a GreenNow s.r.o. množstvo technických a organizačných opatrení na zaistenie čo najúplnejšej ochrany osobných údajov spracúvaných prostredníctvom tejto webovej stránky. Napriek tomu môžu mať internetové prenosy údajov vo všeobecnosti bezpečnostné medzery, takže nemožno zaručiť absolútnu ochranu. Z tohto dôvodu nám každá dotknutá osoba môže bezplatne poskytovať osobné údaje, napríklad telefonicky.

 1. Definície

Vyhlásenie spoločností BioBloom GmbH a GreenNow s.r.o. o ochrane údajov vychádza z výrazov, ktoré používa európsky zákonodarca pre smernice a nariadenia v čase prijatia všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Naše vyhlásenie o ochrane údajov by malo byť ľahko čitateľné a zrozumiteľné pre verejnosť, ako aj pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. Aby sme to zaistili, chceli by sme vopred vysvetliť použitú terminológiu.

V tomto vyhlásení o ochrane údajov používame nasledujúce výrazy:

 

a)  Osobné údaje

 • Osobnými údajmi sú všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“). Za identifikovateľnú sa považuje fyzická osoba, ktorá priamo alebo nepriamo, najmä priradením k identifikátoru, akým je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo jeden alebo viac špeciálnych znakov, ktoré vyjadrujú fyzické, fyziologické, je možné identifikovať genetickú, psychologickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

b)  Dotknutá osoba

 • Dotknutou osobou je akákoľvek identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva osoba zodpovedná za spracovanie.

c)  Spracovanie údajov

 • Spracovanie je akýkoľvek proces, ktorý sa vykonáva s pomocou automatizovaných postupov alebo bez nich, alebo pomocou takejto série procesov v súvislosti s osobnými údajmi, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizácia, objednávanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo zmena, čítanie, dopytovanie, používanie, zverejnenie prostredníctvom prenos, distribúcia alebo akákoľvek iná forma poskytovania, porovnávania alebo spájania, obmedzovania, vymazávania alebo ničenia.

d)  Obmedzenia spracovania údajov

 • Obmedzenie spracúvania je označenie uložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich budúce spracovanie.

e)  Profilovanie

 • Profilovanie je akýkoľvek typ automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktorý spočíva v použití týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä aspektov týkajúcich sa pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravia, osobných údajov, analyzovanie alebo predpovedanie preferencií, záujmov , spoľahlivosti, správania, miesta pobytu alebo presťahovania sa tejto fyzickej osoby.

f)  Pseudonymizácia

 • Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov spôsobom, ktorým už nie je možné priradiť osobné údaje konkrétnej dotknutej osobe bez použitia ďalších informácií, za predpokladu, že tieto dodatočné informácie sú uložené oddelene a podliehajú technickým a organizačným opatreniam, ktoré zaisťujú že osobné údaje nemožno priradiť k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

g)  Zodpovedná osoba alebo osoba zodpovedná za spracovanie

 • Zodpovednou osobou alebo osobou zodpovednou za spracovanie je fyzická alebo právnická osoba, orgán, inštitúcia alebo iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov. Ak sú účely a prostriedky tohto spracovania stanovené právnymi predpismi Únie alebo právom členských štátov, zodpovednú osobu alebo konkrétne kritériá pre jej vymenovanie je možné stanoviť v súlade s právom Únie alebo právom členských štátov.

h)  Spracovateľ údajov

 • Spracovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán, inštitúcia alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene zodpovednej osoby.

i)  Príjemca

 • Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán, inštitúcia alebo iný orgán, ktorému sú osobné údaje poskytnuté, bez ohľadu na to, či ide o tretiu stranu alebo nie. Orgány, ktoré môžu prijímať osobné údaje v rámci konkrétneho vyšetrovania podľa práva Únie alebo práva členských štátov, sa však nepovažujú za príjemcov.

j)  Tretia strana

 • Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo orgán iný ako dotknutá osoba, zodpovedná osoba, spracovateľ a osoby, ktoré sú oprávnené spracúvať osobné údaje na základe priamej zodpovednosti zodpovednej osoby alebo spracovateľa .

k)  Súhlas

 • Súhlas je akékoľvek dobrovoľné, informované a jednoznačné vyhlásenie o zámere dotknutej osoby v konkrétnom prípade vo forme vyhlásenia alebo iného jednoznačného potvrdzujúceho opatrenia, ktorým dotknutá osoba naznačuje, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov.
 1. Meno a adresa osoby zodpovednej za spracovanie

Zodpovednou osobou v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ďalších zákonov o ochrane údajov platných v členských štátoch Európskej únie a ďalších ustanovení povahy ochrany údajov je:

BioBloom GmbH

Frauenkirchenerstraße 12

7143 Apetlon, Rakúsko

Tel.: +43 664 88747710, E-Mail: office@biobloom.sk

Website: https://biobloom.sk

 1. Cookies

Webová stránka BioBloom GmbH a GreenNow s.r.o. používa cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sú uložené a uložené v počítačovom systéme prostredníctvom internetového prehliadača.

Mnoho webových stránok a serverov používa cookies. Mnoho súborov cookie obsahuje takzvaný identifikátor cookie. ID súboru cookie je jedinečný identifikátor súboru cookie. Skladá sa z reťazca znakov, prostredníctvom ktorých je možné webovým serverom a serverom priradiť konkrétny internetový prehliadač, v ktorom bol súbor cookie uložený. To umožňuje navštíveným webovým stránkam a serverom rozlíšiť individuálny prehliadač dotknutej osoby od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné súbory cookie. Konkrétny internetový prehliadač je možné rozpoznať a identifikovať pomocou jedinečného ID súboru cookie.

Vďaka používaniu súborov cookie môže BioBloom GmbH a GreenNow s.r.o. poskytovať používateľom týchto webových stránok užívateľsky príjemnejšie služby, ktoré by bez nastavenia súborov cookie neboli možné.

Pomocou súboru cookie môžu byť informácie a ponuky na našich webových stránkach optimalizované v záujme používateľa. Ako už bolo uvedené, súbory cookie nám umožňujú rozpoznať používateľov našich webových stránok. Účelom tohto uznania je uľahčiť používateľom používanie našej webovej stránky. Napríklad používateľ webovej stránky, ktorá používa súbory cookie, nemusí pri každej návšteve webovej stránky znova zadávať svoje prístupové údaje, pretože to robia webové stránky a súbory cookie uložené v počítačovom systéme používateľa. Ďalším príkladom je súbor cookie nákupného košíka v internetovom obchode. Internetový obchod používa súbor cookie na zapamätanie si položiek, ktoré zákazník vložil do virtuálneho nákupného košíka.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastavovaniu súborov cookie na našich webových stránkach pomocou zodpovedajúceho nastavenia v používanom internetovom prehliadači, a teda natrvalo namietať proti nastavovaniu súborov cookie. Navyše už nastavené cookies môžu byť kedykoľvek vymazané prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. To je možné vo všetkých bežných internetových prehliadačoch. Ak dotknutá osoba deaktivuje nastavenie súborov cookie v používanom internetovom prehliadači, nemusia byť všetky funkcie našich webových stránok plne použiteľné.

 1. Zhromažďovanie všeobecných údajov a informácií

Webová stránka BioBloom GmbH a Greennow s.r.o. zhromažďuje celý rad všeobecných údajov a informácií pri každom prístupe dotknutej osoby alebo automatizovaného systému na webovú stránku. Tieto všeobecné údaje a informácie sú uložené v súboroch denníka servera. (1) použité typy a verzie prehliadača, (2) operačný systém používaný prístupovým systémom, (3) webová stránka, z ktorej sa prístupový systém dostane na našu webovú stránku (takzvaný sprostredkovateľ), (4) sub-webové stránky, ktoré sú prístupné prostredníctvom prístupového systému na našich webových stránkach je možné ovládať, (5) dátum a čas prístupu na webové stránky, (6) adresu internetového protokolu (IP adresu), (7) poskytovateľa internetových služieb prístupového systému a (8) ďalšie podobné údaje a informácie, ktoré slúžia na odvrátenie nebezpečenstva v prípade útokov na naše systémy informačných technológií.

Pri použití týchto všeobecných údajov a informácií nevyvodzuje BioBloom GmbH a GreeenNow s.r.o. žiadne závery o dotknutej osobe. Tieto informácie sú skôr potrebné na (1) správne dodanie obsahu našich webových stránok, (2) optimalizáciu obsahu našich webových stránok a reklamy na ne, (3) zaistenie dlhodobej funkčnosti našich systémov informačných technológií a technológie našej webovej stránky a (4) poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní informácie potrebné na presadzovanie práva v prípade kybernetického útoku. Tieto anonymne zbierané údaje a informácie sú preto štatisticky vyhodnocované spoločnosťou BioBloom GmbH a GreenNow s.r.o. na jednej strane a ďalej s cieľom zvýšiť ochranu údajov a bezpečnosť údajov v našej spoločnosti, aby sa v konečnom dôsledku zaistila optimálna úroveň ochrany nami spracúvaných osobných údajov. Anonymné údaje v súboroch denníka servera sú uložené oddelene od všetkých osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou.

 1. Registrácia na našom webe

Dotknutá osoba má možnosť zaregistrovať sa na webových stránkach prevádzkovateľa poskytnutím osobných údajov. Aké osobné údaje sú prenášané osobe zodpovednej za spracovanie, vyplývajú z príslušnej vstupnej masky, ktorá sa používa pri registrácii. Osobné údaje vložené dotknutou osobou sú zhromažďované a uchovávané výlučne na interné použitie osobou zodpovednou za spracovanie a na ich vlastné účely. Osoba zodpovedná za spracovanie môže zabezpečiť, aby boli údaje postúpené jednému alebo viacerým spracovateľom, napríklad poskytovateľovi balíkových služieb, ktorý taktiež používa osobné údaje výlučne na interné použitie, ktoré možno priradiť osobe zodpovednej za spracovanie.

Registráciou na webovej stránke osoby zodpovednej za spracovanie sa uloží aj IP adresa pridelená poskytovateľom internetových služieb (ISP) dotknutej osobe, dátum a čas registrácie. Tieto údaje sú uložené na základe toho, že je to jediný spôsob, ako zabrániť zneužívaniu našich služieb a v prípade potreby umožniť vyšetrovanie trestných činov. V tejto súvislosti je uchovávanie týchto údajov nevyhnutné na ochranu osoby zodpovednej za spracovanie. Tieto údaje sa spravidla neposkytujú tretím stranám, pokiaľ neexistuje zákonná povinnosť ich poskytnutia alebo sa tieto dokumenty nepoužijú na trestné stíhanie.

Registrácia dotknutej osoby s dobrovoľným poskytnutím osobných údajov umožňuje správcovi údajov ponúknuť dotknutej osobe obsah alebo služby, ktoré vzhľadom na povahu záležitosti môžu byť ponúkané iba registrovaným užívateľom. Registrované osoby môžu kedykoľvek zmeniť osobné údaje poskytnuté pri registrácii alebo ich úplne vymazať z databázy osoby zodpovednej za spracovanie.

Osoba zodpovedná za spracovanie poskytuje každej dotknutej osobe kedykoľvek na požiadanie informácie o tom, ktoré osobné údaje sú o dotknutej osobe uložené. Okrem toho osoba zodpovedná za spracovanie opravuje alebo vymazáva osobné údaje na žiadosť alebo radu dotknutej osoby za predpokladu, že neexistujú žiadne zákonné požiadavky na uchovávanie, ktoré by svedčili o opaku. Všetci zamestnanci osoby zodpovednej za spracovanie sú v tejto súvislosti dotknutej osobe k dispozícii ako kontaktné osoby.

 1. Prihlásenie sa na odber nášho spravodajcu

Na webovej stránke BioBloom GmbH a GreenNow s.r.o. majú užívatelia možnosť prihlásiť sa na odber bulletinu našej spoločnosti. Ktoré osobné údaje sa prenášajú osobe zodpovednej za spracovanie, keď je objednaný bulletin, vyplývajú zo vstupného formulára použitého na tento účel.

BioBloom GmbH a GreenNow s.r.o. informuje svojich zákazníkov a obchodných partnerov v pravidelných intervaloch prostredníctvom bulletinu o ponukách spoločnosti. Spravodaj našej spoločnosti môže spravidla dostávať iba dotknutá osoba, ak (1) dotknutá osoba má platnú e-mailovú adresu a (2) ak sa dotknutá osoba zaregistruje na odber bulletinu. Zo zákonných dôvodov bude na e-mailovú adresu, ktorú dotknutá osoba zadá prvýkrát, odoslaný potvrdzujúci e-mail na odoslanie bulletinu pomocou postupu dvojitého prihlásenia. Tento potvrdzovací e -mail sa používa na kontrolu, či vlastník e -mailovej adresy ako dotknutá osoba schválil prijatie bulletinu.

Pri registrácii na odber bulletinu tiež ukladáme IP adresu pridelenú poskytovateľom internetových služieb (ISP) počítačového systému, ktorý používa dotknutá osoba pri registrácii, ako aj dátum a čas registrácie. Zhromažďovanie týchto údajov je nevyhnutné na to, aby bolo možné v neskoršom čase vysledovať (možné) zneužitie e-mailovej adresy dotknutej osoby, a preto slúži na poskytnutie právnej ochrany osobe zodpovednej za spracovanie.

Osobné údaje zhromaždené pri registrácii na odber bulletinu budú použité iba na odoslanie nášho spravodajcu. Okrem toho by mohli byť odberatelia bulletinu informovaní e-mailom, ak je to nevyhnutné na prevádzkovanie služby spravodajcu alebo príslušnú registráciu, ako by to mohlo byť v prípade zmien v ponuke bulletinu alebo zmien technických podmienok.

Použitie poskytovateľa poštových služieb „MailChimp“: Bulletin sa odosiela pomocou „MailChimp“, platformy na odosielanie spravodajov amerického poskytovateľa Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, USA. E-mailové adresy príjemcov našich noviniek, ako aj ich ďalšie údaje popísané v tomto oznámení, sú uložené na serveroch MailChimp v USA. MailChimp používa tieto informácie na odosielanie a vyhodnocovanie bulletinu v našom mene. Ďalej, podľa vlastných informácií, môže MailChimp tieto údaje použiť na optimalizáciu alebo zlepšenie vlastných služieb, napríklad na technickú optimalizáciu odoslania a prezentáciu bulletinu alebo na ekonomické účely, aby zistil, z ktorých krajín príjemcovia pochádzajú. MailChimp však nevyužíva údaje príjemcov našich spravodajcov na to, aby im napísal sám alebo ich poskytol tretím stranám. Veríme v spoľahlivosť, bezpečnosť IT a údajov MailChimp. MailChimp je certifikovaný podľa rozhodnutia USA o primeranosti USA-EÚ „štít na ochranu osobných údajov“, a preto sa zaväzuje dodržiavať požiadavky EÚ na ochranu údajov. Okrem toho sme s MailChimp uzavreli zmluvu o spracovaní objednávky. Ide o zmluvu, v ktorej sa spoločnosť MailChimp zaväzuje chrániť údaje našich používateľov, spracúvať ich v našom mene v súlade s jej predpismi o ochrane údajov a najmä neposkytovať ich tretím stranám. Ustanovenia o ochrane údajov MailChimp si môžete pozrieť tu: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zrušiť predplatné nášho spravodajcu. Súhlas s uchovávaním osobných údajov, ktorý nám dotknutá osoba dala na zasielanie noviniek, je možné kedykoľvek odvolať. V každom bulletine je príslušný odkaz na účely odvolania súhlasu. Okrem toho existuje možnosť odhlásiť sa z odosielania bulletinov priamo na webovej stránke osoby zodpovednej za spracovanie alebo informovať osobu zodpovednú za spracovanie o tejto skutočnosti iným spôsobom.

 1. Sledovanie bulletinu

Bulletiny spoločnosti BioBloom GmbH a GreenNow s.r.o. obsahujú takzvané sledovacie pixely. Sledovací pixel je miniatúrna grafika, ktorá je vložená do e-mailov odosielaných vo formáte HTML, ktoré umožňujú zaznamenávanie súborov denníka a analýzu súborov denníka. To umožňuje štatistické vyhodnotenie úspechu alebo neúspechu online marketingových kampaní. Na základe vloženého sledovacieho pixelu dokáže BioBloom GmbH a GreenNow s.r.o. rozpoznať, či a kedy bola dotknutou osobou otvorená elektronická pošta a ktoré odkazy v e-maile dotyčná osoba vyvolala.

Takéto osobné údaje zhromaždené prostredníctvom sledovacích pixelov obsiahnutých v spravodajoch sú uložené a vyhodnotené osobou zodpovednou za spracovanie s cieľom optimalizovať odosielanie spravodajcov a lepšie prispôsobiť obsah budúcich spravodajcov záujmom dotknutej osoby. Tieto osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám. Dotknuté osoby sú oprávnené kedykoľvek odvolať príslušné samostatné vyhlásenie o súhlase udelené prostredníctvom postupu dvojitého súhlasu. Po zrušení budú tieto osobné údaje vymazané osobou zodpovednou za spracovanie. BioBloom GmbH automaticky interpretuje odstúpenie od prijatia bulletinu ako odvolanie.

 1. Možnosť kontaktu prostredníctvom webovej stránky

Webová stránka BioBloom GmbH a GreenNow s.r.o. obsahuje z dôvodu právnych predpisov informácie, ktoré umožňujú rýchly elektronický kontakt na našu spoločnosť a priamu komunikáciu s nami, čo zahŕňa aj všeobecnú adresu pre takzvanú elektronickú poštu (e-mailová adresa). Ak dotknutá osoba kontaktuje osobu zodpovednú za spracovanie e -mailom alebo kontaktným formulárom, osobné údaje prenesené dotknutou osobou sa automaticky uložia. Také osobné údaje, ktoré dotknutá osoba dobrovoľne odovzdá dotknutej osobe zodpovednej za spracovanie, sú uložené na účely spracúvania alebo kontaktovania dotknutej osoby. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

 1. Funkcia komentovania v blogu na webe

BioBloom GmbH a GreenNow s.r.o. ponúkajú používateľom možnosť zanechať individuálne komentáre k jednotlivým blogovým príspevkom na blogu umiestnenom na webovej stránke správcu. Blog je webová stránka, ktorá je zvyčajne otvorená pre verejnosť a na ktorej môže jeden alebo viac ľudí, nazývaných blogeri alebo weboví blogeri, uverejňovať články alebo písať myšlienky do takzvaných blogových príspevkov. Príspevky na blogu môžu spravidla komentovať tretie strany.

Ak dotknutá osoba zanechá komentár k blogu uverejnenému na tejto webovej stránke, okrem komentárov, ktoré dotknutá osoba zanechá, sa uložia a zverejnia informácie o čase, kedy bol komentár vložený, a používateľskom mene (pseudonym) zvolenom dotknutou osobou. Okrem toho sa zaznamenáva aj adresa IP priradená poskytovateľom internetových služieb (ISP) príslušnej osobe. IP adresa je uložená z bezpečnostných dôvodov a v prípade, že dotknutá osoba zaslaním komentára alebo zverejnením nezákonného obsahu poruší práva tretích strán. Uchovávanie týchto osobných údajov je preto vo vlastnom záujme osoby zodpovednej za spracovanie, aby sa mohla v prípade porušenia zákona vylúčiť. Tieto zhromaždené osobné údaje nebudú postúpené tretím stranám, pokiaľ takýto prenos nevyžaduje zákon alebo slúži na právnu obranu osoby zodpovednej za spracovanie.

 1. Bežné vymazanie a blokovanie osobných údajov

Osoba zodpovedná za spracovanie spracúva a uchováva osobné údaje dotknutej osoby iba po dobu, ktorá je potrebná na dosiahnutie účelu uchovávania, alebo ak to určujú európske smernice a nariadenia alebo iný zákonodarca v zákonoch alebo predpisoch, ktoré osoba zodpovedná za spracovanie podlieha, bola poskytnutá.

Ak účel uchovávania prestane platiť alebo ak uplynie doba uchovávania stanovená európskymi smernicami a nariadeniami alebo iným zodpovedným zákonodarcom, osobné údaje budú bežne blokované alebo vymazané v súlade so zákonnými ustanoveniami.

 1. Práva dotknutej osoby

a) Právo na potvrdenie

 • Každá dotknutá osoba má právo udelené európskou smernicou a nariadením požadovať od osoby zodpovednej za spracovanie potvrdenie, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak si chce dotknutá osoba uplatniť svoje právo na potvrdenie, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca osoby zodpovednej za spracovanie.

b) Právo na informácie

 • Každá osoba, ktorej sa týka spracúvanie osobných údajov, má právo udeľované európskou smernicou a nariadením získať kedykoľvek bezplatné informácie o osobných údajoch, ktoré sú o nej uložené, a kópiu týchto informácií od osoby zodpovednej za spracovanie. Európske smernice a nariadenia navyše poskytujú dotknutej osobe prístup k nasledujúcim informáciám: účely spracovania kategórie osobných údajov, ktoré sú spracúvané
 • Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli osobné údaje zverejnené alebo sa stále sprístupňujú, najmä príjemcom v tretích krajinách alebo medzinárodným organizáciám ak je to možné, plánovanú dobu, po ktorú budú osobné údaje uložené, alebo ak to nie je možné, kritériá na určenie tejto doby existencia práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo na obmedzenie spracúvania zodpovednou osobou alebo právo namietať proti tomuto spracúvaniu existencia práva podať sťažnosť dozornému orgánu ak nie sú osobné údaje zhromaždené od dotknutej osoby: Všetky dostupné informácie o pôvode údajov existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania v súlade s článkom 22 ods. 1 a 4 GDPR a – aspoň v týchto prípadoch – zmysluplné informácie o použitej logike a rozsahu a zamýšľaných účinkoch takéhoto spracovania na dotknutú osobu
 • Dotknutá osoba má ďalej právo na informácie, či boli osobné údaje prenesené do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V takom prípade má dotknutá osoba právo získať informácie o príslušných zárukách v súvislosti s prenosom. Ak chce dotknutá osoba využiť toto právo na informácie, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca osoby zodpovednej za spracovanie.

c) Právo na opravu

 • Každá osoba, ktorej sa týka spracúvanie osobných údajov, má právo udelené európskymi smernicami a nariadeniami požadovať okamžitú opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa ich týkajú. Dotknutá osoba má ďalej právo, berúc do úvahy účely spracúvania, požadovať doplnenie neúplných osobných údajov – a to aj prostredníctvom doplnkového vyhlásenia. Pokiaľ si chce dotknutá osoba uplatniť svoje právo na opravu, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca osoby zodpovednej za spracovanie.

d) Právo na vymazanie (právo byť zabudnutý)

 • Každá osoba, ktorej sa týka spracúvanie osobných údajov, má právo udelené európskym zákonodarcom smerníc a nariadení požadovať, aby zodpovedná osoba ihneď vymazala osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, za predpokladu, že sa uplatní jeden z nasledujúcich dôvodov a pokiaľ nie je spracúvanie nevyhnutné:
  • Osobné údaje boli zhromaždené alebo inak spracované na účely, na ktoré už nie sú potrebné.
  • Dotknutá osoba odvolá svoj súhlas, na ktorom bolo spracovanie založené v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. A GDPR alebo článkom 9 ods. 2 písm. a GDPR, a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracovanie.
  • Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu v súlade s článkom 21 ods. 1 GDPR a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracovaniu v súlade s článkom 21 ods. 2 GDPR a.
  • Osobné údaje boli spracované nezákonne.
  • Vymazanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Únie alebo práva členských štátov, ktorým zodpovedná osoba podlieha.
  • Osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti so službami informačnej spoločnosti ponúkanými v súlade s článkom 8 ods. 1 GDPR.
 • Ak platí jeden z vyššie uvedených dôvodov a dotknutá osoba si želá, aby boli osobné údaje uložené v spoločnosti BioBloom GmbH a GreenNow s.r.o. vymazané, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca osoby zodpovednej za spracovanie. Zamestnanec BioBloom GmbH a GreenNow s.r.o. zabezpečí, aby bolo žiadosti o vymazanie ihneď vyhovené.
 • Ak boli osobné údaje zverejnené spoločnosťou BioBloom GmbH a GreenNow s.r.o. a naša spoločnosť ako zodpovedná osoba je povinná vymazať osobné údaje v súlade s článkom 17 ods. 1 GDPR, BioBloom GmbH a GreenNow s.r.o. prijme primerané opatrenia s prihliadnutím na dostupnú technológiu a náklady na implementáciu technického charakteru, s cieľom informovať ostatných spracovateľov údajov, ktorí spracúvajú zverejnené osobné údaje, že dotknutá osoba požiadala o vymazanie všetkých odkazov na tieto osobné údaje alebo kópií alebo replikácií týchto osobných údajov z týchto ostatných údajov spracovatelia požiadali, pokiaľ nie je spracovanie nevyhnutné. Zamestnanec BioBloom GmbH a GreenNow s.r.o. zabezpečí v jednotlivých prípadoch potrebné.

e)  Právo na obmedzenie spracovania

 • Každá osoba, ktorej sa týka spracúvanie osobných údajov, má právo udelené európskym zákonodarcom smerníc a nariadení požadovať, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:
  • Dotknutá osoba spochybňuje správnosť osobných údajov po dobu, ktorá umožňuje zodpovednej osobe skontrolovať správnosť osobných údajov.
  • Spracovanie je nezákonné, dotknutá osoba odmieta vymazanie osobných údajov a namiesto toho požaduje obmedzenie používania osobných údajov.
  • Zodpovedná osoba už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale dotknutá osoba ich potrebuje na uplatnenie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
  • Dotknutá osoba podala námietku proti spracovaniu v súlade s článkom 21 ods. 1 GDPR a zatiaľ nebolo určené, či oprávnené dôvody zodpovednej osoby prevažujú nad dôvodmi dotknutej osoby.
 • Ak je splnená jedna z vyššie uvedených podmienok a dotknutá osoba by chcela požiadať o obmedzenie osobných údajov uložených v spoločnosti BioBloom GmbH a GreenNow s.r.o., môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca osoby zodpovednej za spracovanie. Zamestnanec BioBloom GmbH a GreenNow s.r.o. zabezpečí obmedzenie spracovania.

f)  Právo na prenosnosť údajov

 • Každá osoba, ktorej sa týka spracúvanie osobných údajov, má právo udelené európskym zákonodarcom smerníc a nariadení získať osobné údaje, ktoré sa ich týkajú a ktoré boli sprístupnené zodpovednej osobe dotknutou osobou, v štruktúrovanom, spoločnom a strojovo čitateľný formát.
 • Máte tiež právo na prenos týchto údajov na inú zodpovednú osobu bez prekážok zo strany zodpovednej osoby, ktorej boli osobné údaje poskytnuté, za predpokladu, že spracovanie je založené na súhlase v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. GDPR alebo čl. 2 odsek 2 písmeno a DS-GVO alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. B DS-GVO a spracovanie sa vykonáva pomocou automatizovaných postupov, pokiaľ nie je spracovanie nevyhnutné na splnenie úlohy, ktorá je vo verejnom záujme alebo sa koná pri výkone verejnej moci, ktorá bola pridelená zodpovednej osobe.
 • Okrem toho má dotknutá osoba pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov v súlade s článkom 20 ods. 1 GDPR právo na prenos osobných údajov priamo od jednej zodpovednej osoby k druhej, pokiaľ je to technicky uskutočniteľné, a ak je to tak, neovplyvňuje práva a slobody iných osôb. Na uplatnenie práva na prenosnosť údajov sa dotknutá osoba môže kedykoľvek obrátiť na zamestnanca spoločnosti BioBloom GmbH.

g)  Právo namietať

 • Každá osoba, ktorej sa týka spracúvanie osobných údajov, má právo udelené európskou smernicou a poskytovateľom právnych predpisov z dôvodov, ktoré vyplývajú z ich konkrétnej situácie, kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ich týka, ktoré je založené na čl. 6 Odsek 1 písmeno e alebo f DS-GVO sa namieta. To platí aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach.
 • BioBloom GmbH a GreenNow s.r.o.už nebude spracúvať osobné údaje v prípade námietky, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo pokiaľ spracovanie slúži na uplatnenie, výkon alebo obranu zákonné nároky. Pokiaľ BioBloom GmbH a GreenNow s.r.o. spracúva osobné údaje za účelom prevádzkovania priamej pošty, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely takejto reklamy. To platí aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto priamou reklamou.
 • Pokiaľ dotknutá osoba vznesie námietku proti spracovaniu spoločnosti BioBloom GmbH na účely priameho marketingu, BioBloom GmbH a GreenNow s.r.o. už nebude spracúvať osobné údaje na tieto účely.
 • Dotknutá osoba má okrem toho právo z dôvodov vyplývajúcich z jej konkrétnej situácie namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré vykonáva spoločnosť BioBloom GmbH a GreenNow s.r.o. na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely v v súlade s článkom 89 ods. 1 DS-GMO vzniesť námietku, pokiaľ také spracovanie nie je nevyhnutné na splnenie úlohy vo verejnom záujme. Na uplatnenie práva namietať môže dotknutá osoba kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca spoločnosti BioBloom GmbH a GreenNow s.r.o. alebo iného zamestnanca.
 • Dotknutá osoba môže tiež v súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti bez ohľadu na smernicu 2002/58 / ES uplatniť svoje právo na námietku prostredníctvom automatizovaných postupov, v ktorých sa používajú technické špecifikácie.

h)  Automatizované rozhodovanie v individuálnych prípadoch vrátane profilovania

 • Každá osoba, ktorej sa týka spracúvanie osobných údajov, má právo udelené európskym zákonodarcom smerníc a nariadení, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracovaní – vrátane profilovania -, ktoré má pre nich právne účinky alebo ich podobne významne ovplyvňuje, za predpokladu, že  rozhodnutie (1) nie je potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a zodpovednou osobou alebo (2) je prípustné na základe práva Únie alebo členského štátu, ktorému zodpovedná osoba podlieha, a na základe týchto právne ustanovenia prijímajú primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd, ako aj oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo (3) sú urobené s výslovným súhlasom dotknutej osoby.
 • Ak je rozhodnutie (1) nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a zodpovednou osobou alebo (2) je prijaté s výslovným súhlasom dotknutej osoby, BioBloom GmbH a GreenNow s.r.o. prijme vhodné opatrenia na ochranu práv a slobody a tiež oprávnené chrániť záujmy dotknutej osoby, vrátane prinajmenšom práva na zásah osoby zo strany zodpovednej osoby, vyjadriť svoj vlastný uhol pohľadu a napadnúť rozhodnutie.
 • Ak si chce dotknutá osoba uplatniť práva v súvislosti s automatizovanými rozhodnutiami, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca osoby zodpovednej za spracovanie. i) Právo odvolať súhlas podľa zákona o ochrane údajov
 • každá osoba, ktorej sa týka spracúvanie osobných údajov, má právo udelené európskym zákonodarcom smerníc a nariadení kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.
 • Ak si dotknutá osoba želá uplatniť svoje právo na odvolanie súhlasu, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca osoby zodpovednej za spracovanie.
 1. Ustanovenia o ochrane údajov o aplikácii a používaní Facebook

Osoba zodpovedná za spracovanie integrovala na túto webovú stránku komponenty spoločnosti Facebook. Facebook je sociálna sieť. Sociálna sieť je miesto stretávania sociálnych sietí prevádzkované na internete, online komunite, ktorá zvyčajne umožňuje používateľom vzájomnú komunikáciu a interakciu vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma na výmenu názorov a skúseností alebo umožňuje internetovej komunite poskytovať osobné alebo firemné informácie. Facebook okrem iného umožňuje používateľom sociálnej siete vytvárať súkromné ​​profily, nahrávať fotografie a siete prostredníctvom žiadostí o priateľstvo.

Prevádzkovateľom spoločnosti Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Ak dotknutá osoba žije mimo USA alebo Kanady, osobou zodpovednou za spracovanie osobných údajov je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Zakaždým, keď sa vyvolá jedna z jednotlivých stránok tohto webu, ktorú prevádzkuje osoba zodpovedná za spracovanie a na ktorej je integrovaná súčasť Facebooku (doplnok pre Facebook), internetový prehliadač v systéme informačných technológií danej osoby. príslušný komponent Facebooku automaticky aktivuje a spôsobí, že sa z Facebooku stiahne zobrazenie zodpovedajúceho komponentu Facebooku. Kompletný prehľad všetkých doplnkov pre Facebook nájdete na https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. V rámci tohto technického procesu Facebook získava informácie o tom, ktoré konkrétne podstránky našich webových stránok navštevuje dotknutá osoba.

Ak je dotknutá osoba súčasne prihlásená na Facebook, Facebook pri každej návšteve našej webovej stránky dotknutou osobou a počas celého trvania príslušného pobytu na našej webovej stránke rozpozná, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky dotyčná osoba navštevuje. Tieto informácie sú zhromažďované zložkou Facebook a priradené k príslušnému účtu Facebook osoby, ktorej sa Facebook týka. Ak dotknutá osoba aktivuje jedno z tlačidiel Facebooku integrovaných na našich webových stránkach, napríklad tlačidlo „Páči sa mi to“, alebo ak dotknutá osoba urobí komentár, spoločnosť Facebook priradí tieto informácie k osobnému používateľskému účtu Facebooku dotknutej osoby a uloží tieto osobné údaje.

Facebook vždy dostane prostredníctvom komponentu Facebook informáciu, že dotknutá osoba navštívila našu webovú stránku, ak je dotknutá osoba prihlásená na Facebook súčasne s prístupom na našu webovú stránku; to sa deje bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na komponent Facebook alebo nie. Ak dotknutá osoba nechce, aby sa tieto informácie prenášali na Facebook, môže prenosu zabrániť pred odhlásením sa z našej webovej stránky odhlásením sa zo svojho účtu na Facebooku.

Usmernenie k údajom zverejnené spoločnosťou Facebook, ktoré je dostupné na https://de-de.facebook.com/about/privacy/, poskytuje informácie o zbere, spracovaní a použití osobných údajov spoločnosťou Facebook. Tiež vysvetľuje, aké možnosti nastavenia ponúka Facebook na ochranu súkromia dotknutej osoby. Okrem toho sú k dispozícii rôzne aplikácie, ktoré umožňujú potlačiť prenos dát na Facebook. Také aplikácie môže subjekt údajov použiť na potlačenie prenosu údajov na Facebook.

 1. Ustanovenia o ochrane údajov o aplikácii a používaní Google Analytics (s anonymizačnou funkciou)

Osoba zodpovedná za spracovanie integrovala na tento web komponent Google Analytics (s funkciou anonymizácie). Google Analytics je služba webovej analýzy. Webová analýza je zber, zber a vyhodnocovanie údajov o správaní návštevníkov internetových stránok. Služba webovej analýzy okrem iného zhromažďuje údaje o tom, na ktorých webových stránkach sa dotknutá osoba dostala na webovú stránku (takzvaný sprostredkovateľ), na ktoré podstránky webovej stránky sa pristupovalo alebo ako často a ako dlho bola podstránka zobrazovaná. . Webová analýza sa používa hlavne na optimalizáciu webových stránok a na analýzu nákladov a prínosov internetovej reklamy.

Prevádzkovateľom komponentu Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Osoba zodpovedná za spracovanie používa doplnok „gat._anonymizeIp“ na webovú analýzu prostredníctvom služby Google Analytics. Týmto doplnením sa IP adresa internetového pripojenia dotknutej osoby spoločnosťou Google skráti a anonymizuje, ak sa na naše internetové stránky dostanete z členského štátu Európskej únie alebo od iného signatára Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Cieľom komponentu Google Analytics je analyzovať tok návštevníkov našich webových stránok. Google používa údaje a informácie získané okrem iného na vyhodnotenie používania našej webovej stránky, na zostavenie online správ pre nás, ktoré zobrazujú činnosti na našej webovej stránke, a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním našej webovej stránky.

Google Analytics umiestňuje súbor cookie do systému informačných technológií dotknutej osoby. Čo sú súbory cookie, už bolo vysvetlené vyššie. S nastavením súboru cookie môže Google analyzovať používanie našich webových stránok. Pri každom prístupe na jednu z jednotlivých stránok tohto webu, ktoré prevádzkuje osoba zodpovedná za spracovanie a do ktorých je integrovaná súčasť Google Analytics, internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby automaticky spustí príslušný komponent Google Analytics Na prenos údajov do spoločnosti Google na účely online analýzy. V rámci tohto technického procesu Google získava znalosti o osobných údajoch, ako je IP adresa dotknutej osoby, ktoré Google okrem iného používa na sledovanie pôvodu návštevníkov a kliknutí a následne na umožnenie účtovania provízií.

Cookie sa používa na ukladanie osobných údajov, ako je napríklad čas prístupu, miesto, z ktorého bol prístup uskutočnený, a frekvencia návštev našich webových stránok dotknutou osobou. Pri každej návšteve našich webových stránok sa tieto osobné údaje vrátane IP adresy internetového pripojenia, ktoré používa dotknutá osoba, prenášajú do spoločnosti Google v USA. Tieto osobné údaje sú uložené spoločnosťou Google v USA. Google môže tieto osobné údaje zhromaždené technickým procesom postúpiť tretím stranám.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastavovaniu súborov cookie na našich webových stránkach, ako už bolo uvedené vyššie, prostredníctvom zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača, a teda natrvalo namietať proti nastavovaniu súborov cookie. Také nastavenie použitého internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google nastaviť cookie v systéme informačných technológií dotknutej osoby. Okrem toho súbor cookie, ktorý už Google Analytics nastavil, je možné kedykoľvek odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Dotknutá osoba má ďalej možnosť namietať proti zhromažďovaniu údajov generovaných službou Google Analytics, ktoré sa týkajú používania tejto webovej stránky a spracúvania týchto údajov spoločnosťou Google, a zabrániť tomu. Za týmto účelom si dotknutá osoba musí stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača pod odkazom https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplnok prehliadača informuje službu Google Analytics prostredníctvom jazyka JavaScript, že do služby Google Analytics nemožno prenášať žiadne údaje ani informácie o návštevách webových stránok. Inštalácia doplnku prehliadača je spoločnosťou Google považovaná za námietku. Ak bude systém informačných technológií dotknutej osoby neskôr vymazaný, naformátovaný alebo preinštalovaný, dotknutá osoba musí znova nainštalovať doplnok prehliadača, aby bolo možné deaktivovať službu Google Analytics. Ak doplnok prehliadača používa dotknutá osoba alebo iná osoba, ktorá je v ich sfére kontroly Doplnok prehliadača je možné znova nainštalovať alebo aktivovať.

Ďalšie informácie a príslušné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a ​​na http://www.google.com/analytics/terms/de. html. Služba Google Analytics je podrobnejšie vysvetlená pod týmto odkazom https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 1. Ustanovenia o ochrane údajov o aplikácii a používaní Google+

Osoba zodpovedná za spracovanie integrovala tlačidlo Google+ ako súčasť tejto webovej stránky. Google+ je takzvaná sociálna sieť. Sociálna sieť je miesto stretávania sociálnych sietí prevádzkované na internete, online komunite, ktorá zvyčajne umožňuje používateľom vzájomnú komunikáciu a interakciu vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma na výmenu názorov a skúseností alebo umožňuje internetovej komunite poskytovať osobné alebo firemné informácie. Google+ umožňuje používateľom sociálnej siete okrem iného vytvárať súkromné ​​profily, nahrávať fotografie a siete prostredníctvom žiadostí o priateľstvo.

Službu Google+ prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Zakaždým, keď sa dostanete na jednu z jednotlivých stránok tejto webovej stránky, ktorú prevádzkuje osoba zodpovedná za spracovanie a do ktorých bolo integrované tlačidlo Google+, príslušný internetový prehliadač v systéme informačných technológií príslušnej osoby automaticky vyzve Tlačidlo Google+ na zobrazenie zodpovedajúceho tlačidla sťahovania Google+ z Googlu. V rámci tohto technického procesu spoločnosť Google získava znalosti o tom, ktoré konkrétne podstránky našich webových stránok navštevuje dotknutá osoba. Podrobnejšie informácie o službe Google+ sú k dispozícii na https://developers.google.com/+/.

Ak je dotknutá osoba súčasne prihlásená do služby Google+, Google rozpozná, ktorú konkrétnu podstránku nášho webu dotyčná osoba navštevuje pri každej návšteve našej webovej stránky dotknutou osobou a počas celého trvania príslušného pobytu na našom webové stránky. Tieto informácie sú zhromažďované tlačidlom Google+ a priradené spoločnosťou Google k príslušnému účtu Google+ príslušnej osoby.

Ak dotknutá osoba aktivuje jedno z tlačidiel Google+ integrovaných na našich webových stránkach, a preto odporučí Google+ 1, spoločnosť Google priradí tieto informácie k osobnému používateľskému účtu Google+ dotknutej osoby a uloží tieto osobné údaje. Google uloží odporúčanie Google +1 dotknutej osoby a sprístupní ho verejnosti v súlade s podmienkami prijatými v tejto súvislosti dotknutou osobou. Odporúčanie Google +1, ktoré poskytne dotknutá osoba na tomto webe, sa následne použije spolu s ďalšími osobnými údajmi, ako je názov účtu Google +1, ktorý používa dotknutá osoba, a fotografia v ňom uložená v iných službách Google, napr. napríklad sa uložia a spracujú výsledky vyhľadávacieho nástroja Google, účtu Google dotknutej osoby alebo iných miest, napríklad na webových stránkach alebo v súvislosti s reklamami. Okrem toho je spoločnosť Google schopná prepojiť návštevu týchto webových stránok s inými osobnými údajmi uloženými spoločnosťou Google. Google taktiež zaznamenáva tieto osobné údaje za účelom vylepšenia alebo optimalizácie rôznych služieb Google.

Prostredníctvom tlačidla Google+ dostane spoločnosť Google vždy informáciu, že dotknutá osoba navštívila našu webovú stránku, ak je dotknutá osoba prihlásená do služby Google+ súčasne s prístupom na našu webovú stránku; prebieha to bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na tlačidlo Google+ alebo nie.

Ak dotknutá osoba nechce, aby boli osobné údaje odosielané spoločnosti Google, môže takémuto prenosu zabrániť tým, že sa pred vyvolaním našej webovej stránky odhlási zo svojho účtu Google+.

Ďalšie informácie a príslušné predpisy o ochrane údajov od spoločnosti Google nájdete na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 1. Ustanovenia o ochrane údajov o aplikácii a používaní Google-AdWords

Osoba zodpovedná za spracovanie integrovala do tejto webovej stránky službu Google AdWords. Google AdWords je služba internetovej reklamy, ktorá umožňuje inzerentom umiestňovať reklamy do výsledkov vyhľadávania Google, ako aj do reklamnej siete Google. Služba Google AdWords umožňuje inzerentovi vopred definovať určité kľúčové slová, pomocou ktorých sa reklama zobrazí vo výsledkoch vyhľadávača Google iba vtedy, ak používateľ pomocou vyhľadávacieho nástroja vyvolá výsledok vyhľadávania relevantný pre kľúčové slovo. V reklamnej sieti Google sú reklamy distribuované na webové stránky súvisiace s témami pomocou automatického algoritmu a s prihliadnutím na predtým definované kľúčové slová.

Prevádzkovateľom služieb Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelom služby Google AdWords je inzerovať našu webovú stránku zobrazovaním reklamy relevantnej pre záujmy na webových stránkach spoločností tretích strán a vo výsledkoch vyhľadávacieho nástroja vyhľadávača Google a zobrazovaním reklamy tretej strany na našich webových stránkach.

Ak sa dotknutá osoba dostane na našu webovú stránku prostredníctvom reklamy Google, takzvaný konverzný súbor cookie sa uloží do systému informačných technológií dotknutej osoby, ktorej sa týka spoločnosť Google. Čo sú súbory cookie, už bolo vysvetlené vyššie. Konverzný súbor cookie stráca svoju platnosť po tridsiatich dňoch a nepoužíva sa na identifikáciu dotknutej osoby. Ak súboru cookie ešte nevypršala platnosť, konverzný súbor cookie sa používa na určenie, či boli na naše webové stránky navštívené určité podstránky, napríklad nákupný košík zo systému online obchodu. Konverzný súbor cookie nám aj spoločnosti Google umožňuje pochopiť, či dotknutá osoba, ktorá prišla na náš web prostredníctvom reklamy AdWords, generovala predaj, t. j. Dokončila alebo zrušila nákup.

Údaje a informácie zhromaždené pomocou súboru cookie pre konverziu používa spoločnosť Google na vytváranie štatistík návštev našich webových stránok. Tieto štatistické údaje o návštevnosti zase používame na stanovenie celkového počtu používateľov, ktorí boli k nám odkázaní prostredníctvom reklám služby AdWords, t. j. Na určenie úspechu alebo neúspechu príslušnej reklamy v službe AdWords a na optimalizáciu našich reklám služby AdWords do budúcnosti. Naša spoločnosť ani iní inzerenti v službe Google AdWords nedostávajú od spoločnosti Google informácie, ktoré by mohli identifikovať príslušnú osobu.

Konverzný súbor cookie sa používa na ukladanie osobných informácií, ako sú webové stránky, ktoré navštívila dotknutá osoba. Zakaždým, keď navštívite náš web, sa spoločnosti Google v USA prenesú osobné údaje vrátane IP adresy internetového pripojenia, ktoré používa dotknutá osoba. Tieto osobné údaje sú uložené spoločnosťou Google v USA. Google môže tieto osobné údaje zhromaždené technickým procesom postúpiť tretím stranám. Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastavovaniu súborov cookie na našich webových stránkach, ako už bolo uvedené vyššie, prostredníctvom zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača, a teda natrvalo namietať proti nastavovaniu súborov cookie. Také nastavenie použitého internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google nastaviť v systéme informačných technológií dotknutej osoby súbor cookie pre prevod. Okrem toho súbor cookie, ktorý už nastavila služba Google AdWords, je možné kedykoľvek odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Dotknutá osoba má tiež možnosť namietať voči záujmovo orientovanej reklame od spoločnosti Google. Na tento účel musí dotknutá osoba vyvolať odkaz www.google.de/settings/ads z každého internetového prehliadača, ktorý používa, a vykonať v ňom požadované nastavenia.

Ďalšie informácie a príslušné predpisy o ochrane údajov od spoločnosti Google nájdete na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 1. Ustanovenia o ochrane údajov o aplikácii a používaní Instagram

Osoba zodpovedná za spracovanie má na tomto webe integrované súčasti služby Instagram. Instagram je služba, ktorá sa kvalifikuje ako audiovizuálna platforma a umožňuje používateľom zdieľať fotografie a videá a tiež šíriť tieto údaje v iných sociálnych sieťach.

Prevádzkovateľom služieb spoločnosti Instagram je Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Zakaždým, keď sa vyvolá jedna z jednotlivých stránok tejto webovej stránky, ktorú prevádzkuje osoba zodpovedná za spracovanie a do ktorej je integrovaná súčasť Instagram (tlačidlo Insta), spustí sa internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby. automaticky nahradené príslušným komponentom Instagramu spôsobí, že sa z Instagramu stiahne zobrazenie zodpovedajúceho komponentu. V rámci tohto technického procesu spoločnosť Instagram získava informácie o tom, ktoré konkrétne podstránky našich webových stránok navštevuje dotknutá osoba.

Ak je dotknutá osoba súčasne prihlásená na Instagram, Instagram pri každej návšteve našej webovej stránky dotknutou osobou a počas celého trvania príslušného pobytu na našej webovej stránke rozpozná, ktorú konkrétnu podstránku dotyčná osoba navštevuje. Tieto informácie sú zhromažďované komponentom Instagram a priradené k príslušnému účtu Instagram dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba klikne na jedno z tlačidiel Instagramu integrovaných na našich webových stránkach, prenesené údaje a informácie budú priradené k osobnému používateľskému účtu Instagram dotknutej osoby a uložené a spracované spoločnosťou Instagram.

Instagram vždy dostane prostredníctvom komponentu Instagram informáciu, že dotknutá osoba navštívila náš web, ak je dotknutá osoba prihlásená na Instagram súčasne s prístupom na náš web; to sa deje bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na komponent Instagram alebo nie. Ak dotknutá osoba nechce, aby sa tieto informácie prenášali na Instagram, môže prenosu zabrániť tak, že sa pred návštevou našich webových stránok odhlási zo svojho účtu Instagram.

Ďalšie informácie a príslušné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Instagram nájdete na https://help.instagram.com/155833707900388 a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 1. Ustanovenia o ochrane údajov o aplikácii a používaní Pinterest

Ovládač má na týchto webových stránkach integrované komponenty od spoločnosti Pinterest Inc. Pinterest je takzvaná sociálna sieť. Sociálna sieť je miesto stretávania sociálnych sietí prevádzkované na internete, online komunite, ktorá zvyčajne umožňuje používateľom vzájomnú komunikáciu a interakciu vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma na výmenu názorov a skúseností alebo umožňuje internetovej komunite poskytovať osobné alebo firemné informácie. Pinterest umožňuje používateľom sociálnej siete okrem iného publikovať zbierky obrázkov a jednotlivé obrázky a tiež popisy na virtuálnych pinboardoch (takzvané pinning), ktoré zase môžu byť zdieľané (takzvané repinning) alebo komentované inými používateľov.

Prevádzkovateľom spoločnosti Pinterest je Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Zakaždým, keď sa vyvolá jedna z jednotlivých stránok tohto webu, ktorú prevádzkuje osoba zodpovedná za spracovanie a na ktorej je integrovaná súčasť Pinterest (doplnok Pinterest), internetový prehliadač v systéme informačných technológií osoby príslušný Pinterest -Component automaticky aktivuje príslušný komponent Pinterestu a spôsobí stiahnutie reprezentácie zodpovedajúceho komponentu Pinterestu z Pinterestu. Viac informácií o Pintereste je k dispozícii na https://pinterest.com/. V rámci tohto technického procesu Pinterest získava znalosti o tom, ktoré konkrétne podstránky našich webových stránok navštevuje dotknutá osoba.

Ak je dotknutá osoba súčasne prihlásená na Pintereste, Pinterest pri každej návšteve našej webovej stránky dotknutou osobou a počas celého trvania príslušného pobytu na našej webovej stránke rozpozná, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky dotyčná osoba navštevuje. . Tieto informácie sú zhromažďované komponentom Pinterest a priradené k príslušnému účtu Pinterest dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba aktivuje tlačidlo Pinterest integrované na našich webových stránkach, Pinterest priradí tieto informácie k osobnému používateľskému účtu Pinterestu dotknutej osoby a uloží tieto osobné údaje.

Spoločnosť Pinterest vždy prostredníctvom komponentu Pinterest dostáva informácie o tom, že dotknutá osoba navštívila našu webovú stránku, ak je dotknutá osoba prihlásená na Pintereste súčasne s prístupom na našu webovú stránku; to sa deje bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na komponent Pinterest alebo nie. Ak dotknutá osoba nechce, aby sa tieto informácie prenášali na Pinterest, môže prenosu zabrániť pred odhlásením sa z nášho webového servera odhlásením sa zo svojho účtu Pinterest.

Zásady ochrany osobných údajov publikované spoločnosťou Pinterest, ktoré sú k dispozícii na https://about.pinterest.com/privacy-policy, poskytujú informácie o zhromažďovaní, spracovávaní a používaní osobných údajov spoločnosťou Pinterest.

 1. Ustanovenia o ochrane údajov o aplikácii a používaní Twitter

Ovládač má na tomto webe integrované komponenty zo služby Twitter. Twitter je viacjazyčná, verejne prístupná mikroblogovacia služba, v ktorej môžu používatelia publikovať a distribuovať takzvané tweety, tj. Krátke správy, ktoré majú maximálne 140 znakov. Tieto krátke správy sú k dispozícii všetkým, vrátane ľudí, ktorí nie sú prihlásení na Twitteri. Tweety sa zobrazujú aj takzvaným sledovateľom príslušného používateľa. Nasledovníkmi sú ďalší používatelia Twitteru, ktorí sledujú tweety používateľa. Twitter tiež umožňuje oslovenie širokého publika prostredníctvom hashtagov, odkazov alebo retweetov.

Prevádzkovateľskou spoločnosťou Twitter je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Pri každom prístupe na jednu z jednotlivých stránok tejto webovej stránky, ktorú prevádzkuje osoba zodpovedná za spracovanie a do ktorej je integrovaná súčasť Twitter (tlačidlo Twitter), sa automaticky spustí internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby. aktivovaný príslušným komponentom Twitteru spôsobí, že sa z Twitteru stiahne zobrazenie zodpovedajúceho komponentu Twitteru. Ďalšie informácie o tlačidlách Twitter sú k dispozícii na https://about.twitter.com/de/resources/buttons. V rámci tohto technického procesu Twitter dostáva informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našich webových stránok navštevuje dotknutá osoba. Účelom integrácie komponentu Twitter je umožniť našim používateľom redistribuovať obsah týchto webových stránok, sprístupniť ich v digitálnom svete a zvýšiť počet návštevníkov.

Ak je dotknutá osoba súčasne prihlásená na Twitter, Twitter rozpozná, ktorú konkrétnu podstránku našich webových stránok dotyčná osoba navštívi, a to vždy, keď dotknutá osoba vstúpi na naše webové stránky, a počas celého obdobia ich pobytu na našej webovej stránke. Tieto informácie zhromažďuje komponent Twitter a sú priradené k príslušnému účtu Twitter dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba klikne na jedno z tlačidiel Twitter integrovaných na našich webových stránkach, údaje a informácie, ktoré sú s ňou prenesené, budú priradené k osobnému používateľskému účtu Twitter dotknutej osoby a uložené a spracované spoločnosťou Twitter.

Twitter vždy dostane prostredníctvom komponentu Twitter informáciu, že dotknutá osoba navštívila našu webovú stránku, ak je dotknutá osoba prihlásená na Twitter súčasne s prístupom na našu webovú stránku; to sa deje bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na komponent Twitter alebo nie.

Ak dotknutá osoba nechce, aby sa tieto informácie prenášali na Twitter, môže prenosu zabrániť pred odhlásením sa z našej webovej stránky odhlásením sa zo svojho účtu Twitter. Príslušné ustanovenia o ochrane údajov v službe Twitter nájdete na stránke https://twitter.com/privacy?lang=de.

 1. Ustanovenia o ochrane údajov o aplikácii a používaní služby YouTube

Osoba zodpovedná za spracovanie má na tomto webe integrované komponenty zo služby YouTube. YouTube je internetový video portál, ktorý umožňuje vydavateľom videa bezplatne uverejňovať videoklipy a ostatným používateľom ich bezplatne zobrazovať, hodnotiť a komentovať. YouTube umožňuje publikovanie všetkých typov videí, a preto je prostredníctvom internetového portálu prístup k kompletným filmovým a televíznym programom, ako aj k hudobným videám, upútavkám alebo videám vytvoreným samotnými používateľmi.

Prevádzkovateľom služby YouTube je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Pri každom prístupe na jednu z jednotlivých stránok tohto webu, ktoré prevádzkuje osoba zodpovedná za spracovanie a do ktorých je integrovaná súčasť YouTube (video z YouTube), sa automaticky spustí internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby a nahradený príslušným komponentom YouTube vás vyzve, aby ste si zo servera YouTube stiahli zobrazenie zodpovedajúceho komponentu YouTube. Ďalšie informácie o službe YouTube nájdete na https://www.youtube.com/yt/about/de/. V rámci tohto technického procesu YouTube a Google získavajú znalosti o tom, ktoré konkrétne podstránky našich webových stránok navštevuje dotknutá osoba.

Ak je dotknutá osoba súčasne prihlásená na YouTube, YouTube rozpozná, ktorú konkrétnu podstránku nášho webu dotyčná osoba navštívi, a to tak, že vyvolá podstránku obsahujúcu video z YouTube. Tieto informácie sú zhromažďované spoločnosťami YouTube a Google a priradené k príslušnému účtu YouTube príslušnej osoby.

YouTube a Google vždy prostredníctvom komponentu YouTube dostávajú informácie o tom, že dotknutá osoba navštívila našu webovú stránku, ak je dotknutá osoba prihlásená na YouTube súčasne s prístupom na našu webovú stránku; prebieha to bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na video YouTube alebo nie. Ak dotknutá osoba nechce, aby sa tieto informácie prenášali na YouTube a Google, môže prenosu zabrániť pred odhlásením sa z nášho webu tým, že sa odhlási zo svojho účtu YouTube.

Predpisy o ochrane údajov zverejnené spoločnosťou YouTube, ktoré sú k dispozícii na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, poskytujú informácie o zhromažďovaní, spracovávaní a používaní osobných údajov spoločnosťami YouTube a Google.

 1. Spôsob platby: Ustanovenia o ochrane údajov pre faktúru Klarna

Aby sme vám mohli ponúknuť spôsoby platby Klarna, môžeme vaše osobné údaje odovzdať spoločnosti Klarna pri pokladni vo forme kontaktných údajov a údajov z objednávky, aby mohla Klarna posúdiť, či spĺňate podmienky platobných metód, a prispôsobiť vám tieto spôsoby platby. Vaše prenášané osobné údaje budú spracované v súlade s týmto vyhlásením o ochrane údajov: Klarnas ochrana dát

 1. Spôsob platby: Ustanovenia o ochrane údajov pre Klarna Checkout

Ako poskytovateľa našej pokladne používame spoločnosť Klarna. To znamená, že môžeme vaše osobné údaje vo forme kontaktných a objednávkových údajov preniesť do Klarny po načítaní pokladne, aby Klarna mohla spravovať váš nákup. Vaše prenášané osobné údaje budú spracované v súlade s týmto vyhlásením o ochrane údajov: Klarnas ochrana dát

 1. Integrácia Trusted Shops a Trustbadge

Trusted Shops Trustbadge je integrovaný na našich webových stránkach, aby zobrazoval našu pečať schválenia Trusted Shops a všetky recenzie, ktoré sme zhromaždili, a tiež ponúka produkty Trusted Shops kupujúcim po zadaní objednávky.

To slúži na ochranu našich oprávnených záujmov, ktoré prevažujú v kontexte zváženia záujmov, v optimálnom marketingu tým, že umožňuje bezpečný nákup v súlade s článkom 6 ods. 1 s. 1 písm. f GDPR. Trustbadge a služby s ním inzerované ponúka spoločnosť Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str.15C, 50823 Cologne. Trustbadge poskytuje poskytovateľ CDN (Content Delivery Network) ako súčasť spracovania objednávky. Trusted Shops GmbH taktiež používa poskytovateľov služieb z USA. Je zaistená primeraná úroveň ochrany údajov. Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti Trusted Shops GmbH nájdete v našom vyhlásení o ochrane údajov.

Keď sa aktivuje Trustbadge, webový server automaticky uloží takzvaný súbor denníka servera, ktorý tiež obsahuje vašu IP adresu, dátum a čas hovoru, množstvo prenesených dát a požadujúceho poskytovateľa (prístupové údaje) a dokumenty. Jednotlivé prístupové údaje sú uložené v bezpečnostnej databáze na analýzu bezpečnostných problémov. Súbory denníka sa automaticky odstránia najneskôr 90 dní po vytvorení.

Ďalšie osobné údaje sú prenášané do Trusted Shops GmbH, ak sa rozhodnete používať produkty Trusted Shops po dokončení objednávky alebo ak ste sa už na ich používanie zaregistrovali. Platí zmluvná dohoda uzatvorená medzi vami a spoločnosťou Trusted Shops. Za týmto účelom sú osobné údaje automaticky zhromažďované z údajov objednávky. To, či ste ako kupujúci už zaregistrovaný na používanie výrobku, sa automaticky kontroluje pomocou neutrálneho parametra, e-mailovú adresu hashuje kryptologická jednosmerná funkcia. E-mailová adresa sa pred odoslaním skonvertuje na túto hodnotu hash, ktorú nie je možné pre dôveryhodné obchody dešifrovať. Po kontrole zhody sa parameter automaticky odstráni.

Je to nevyhnutné na splnenie našich oprávnených záujmov a Trusted Shops pri poskytovaní ochrany kupujúceho spojenej s konkrétnou objednávkou a službami hodnotenia transakcií podľa článku 6 ods. 1 s. 1 písm. f GDPR. Ďalšie podrobnosti, vrátane námietky, nájdete v prehlásení o ochrane údajov Trusted Shops, prepojenom vyššie a v Trustbadge.

 1. Právny základ pre spracovanie dát

Článok 6 I písm. a GDPR slúži našej spoločnosti ako právny základ pre operácie spracovania dát, na ktoré získavame súhlas na konkrétny účel spracovania. Ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, ako je to napríklad v prípade operácií spracovania, ktoré sú nevyhnutné na dodanie tovaru alebo poskytnutie iných služieb alebo odplatu, spracovanie je založené na článku 6 písm. b GDPR. To isté platí pre operácie spracovania, ktoré sú potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení, napríklad v prípade dopytov po našich výrobkoch alebo službách. Ak sa na našu spoločnosť vzťahuje zákonná povinnosť, ktorá vyžaduje spracovanie osobných údajov, napríklad na splnenie daňových povinností, spracúvanie je založené na článku 6 písm. c GDPR. V zriedkavých prípadoch môže byť nevyhnutné spracúvanie osobných údajov na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. Tak by to bolo napríklad v prípade, že by sa návštevník našej spoločnosti zranil a jeho meno, vek, údaje o zdravotnom poistení alebo iné dôležité informácie by museli byť predložené lekárovi, nemocnici alebo inej tretej strane. Potom by spracovanie bolo založené na článku 6 písm. d GDPR. Operácie spracovania môžu byť v konečnom dôsledku založené na článku 6 písm. f GDPR. Operácie spracúvania, na ktoré sa nevzťahuje žiadny z vyššie uvedených právnych základov, sú založené na tomto právnom základe, ak je spracovanie nevyhnutné na zabezpečenie oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany za predpokladu, že záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby neprevažujte. Osobitne je nám dovolené vykonávať tieto operácie spracovania, pretože ich výslovne uviedol európsky zákonodarca. V tejto súvislosti zastával názor, že oprávnený záujem možno predpokladať, ak je dotknutá osoba zákazníkom zodpovednej osoby (odôvodnenie 47, veta 2 GDPR).

 1. Oprávnené záujmy pri spracúvaní dát, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na článku 6 ods. 1 písm. f GDPR, naším oprávneným záujmom je vykonávanie našich obchodných aktivít v prospech všetkých našich zamestnancov a našich spoločníkov.

 1. Doba, počas ktorej sa osobné údaje uchovávajú

Kritériom doby uchovávania osobných údajov je príslušná zákonná lehota uchovávania. Po uplynutí lehoty sa relevantné údaje bežne vymažú za predpokladu, že už nie sú potrebné na plnenie zmluvy alebo na začatie zmluvy.

 1. Právne alebo zmluvné ustanovenia o poskytovaní osobných údajov; Nevyhnutnosť pre uzavretie zmluvy; Povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje; možné dôsledky neposkytnutia

Týmto doplňujeme, že poskytnutie osobných údajov je čiastočne vyžadované zákonom (napr. daňové predpisy) alebo môže vyplývať aj zo zmluvných predpisov (napr. informácie o zmluvnom partnerovi). Na účely uzatvorenia zmluvy môže byť niekedy nevyhnutné, aby nám dotknutá osoba poskytla osobné údaje, ktoré musíme následne spracovať. Dotknutá osoba je napríklad povinná poskytnúť nám osobné údaje, keď s nimi naša spoločnosť uzatvorí zmluvu. Neposkytnutie osobných údajov by znamenalo, že s dotknutou osobou nemožno uzavrieť zmluvu. Pred poskytnutím osobných údajov musí dotknutá osoba kontaktovať jedného z našich zamestnancov. Náš zamestnanec v konkrétnom prípade dotknutej osobe vysvetlí, či je poskytnutie osobných údajov vyžadované zákonom alebo zmluvou alebo je nevyhnutné na uzavretie zmluvy, či existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje a čo dôsledky neposkytnutia osobných údajov by malo.

 1. Existencia automatizovaného rozhodovania

Ako zodpovedná spoločnosť nepoužívame automatické rozhodovanie ani profilovanie.

Toto vyhlásenie o ochrane údajov vytvoril generátor vyhlásení o ochrane dát v lekárskej praxi v spolupráci s RC GmbH, ktorá recykluje použité notebooky a právnikov pre zdieľanie súborov z WBS-LAW.