Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo zrušiť zmluvu do štrnástich dní bez uvedenia dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa, keď ste Vy alebo Vami menovaná tretia strana, ktorá nie je dopravcom, prevzalo posledný tovar.

Aby ste mohli uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte poslať jasné vyhlásenie (napr. list zaslaný poštou, faxom alebo e -mailom) o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy, na adresu GreenNow s.r.o., Tomášikova 50-D, 831 04 Bratislava, resp. greennow@greennow.sk

Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, stačí, aby ste odoslali oznámenie o uplatnení svojho práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Právo na odstúpenie sa nevzťahuje na nasledujúce zmluvy: na dodávku zapečateného tovaru, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo hygieny, ak bola jeho pečať po dodaní odstránená.

Dôsledky odstúpenia

Ak odstúpite od zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vyplývajú z výberu iného druhu dodania, ako má najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame ), ktoré majú byť splatené ihneď a najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď sme dostali oznámenie o vašom zrušení tejto zmluvy. Na túto splátku použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ s vami nebolo výslovne dohodnuté niečo iné; V žiadnom prípade vám za túto splátku nebudú účtované dodatočné poplatky. Splatenie môžeme odmietnuť, kým nedostaneme tovar späť.

Tovar nám musíte vrátiť alebo odovzdať ihneď a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď ste nás informovali o zrušení tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete pred uplynutím štrnástich dní. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy.

Prípadnú stratu hodnoty tovaru musíte zaplatiť iba vtedy, ak je táto strata hodnoty spôsobená manipuláciou s tovarom, ktorá nie je potrebná na kontrolu povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.